คณะวิทยากรของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

คณะวิทยากรของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน