คณะวิทยากรของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจเล่นเกมเป็นกลุ่ม

คณะวิทยากรของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจเล่นเกมเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้