คณะวิทยากรติดตั้งป้ายของกรมพัฒนาที่ดินโครงการหมอดินน้อย ณ โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

คณะวิทยากรได้ติดตั้งป้ายของกรมพัฒนาที่ดินโครงการหมอดินน้อย ณ โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ หลังจากสาธิตอบรมความรู้แก่นักเรียน ได้ติดตั้งป้ายให้กับโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจเพื่อแสดงการเข้าร่วมโครงการรหมอดินน้อย และยังสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรให้กับโรงเรียนด้วย ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ