คุณครูขนิษฐา เทศเพ็ญ เข้าประชุมประจำเดือน ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.

คุณครูขนิษฐา เทศเพ็ญ เข้าประชุมประจำเดือน ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.ที่ไปราชการต่างประเทศ17-04-2562