จัดกิจกรรมแซนโฎนตาของโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

จัดกิจกรรมแซนโฎนตาของโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 มีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมชมการแสดงรำแซนโฏนตาของนักเรียน และรับประทานอาหารร่วมกัน