จิตอาสา

คุณครูรัญชน์ คงพินิจ ถึงแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ยังมีจิตอาสาที่จะมามอบความรู้ให้กับนักเรียน