ชุมชนร่วมใจ

ครูและผู้ปกครองร่วมกันพัฒนาบริเวรโรงเรียน