ชุมนุม นร.ดุริยางค์

ฝึกหัดเล่นจริง เพื่อใช้ในงาน รร. งานกีฬากลุ่มและชุมชน