ชุมนุม นร.ดุริยางค์

ฝึกหัดเล่นจริง เพื่อใช้ในงาน รร. งานกีฬากลุ่มและชุมชน30-06-2562