ตรวจนับนักเรียน

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต3 เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านแทรงเพื่อตรวจนับนักเรียนโรงเรียนบ้านแทรง