ติดตามนักเรียน

เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต และครูโรงเรียนบ้านแทรงติดตามเด็กนักเรียนที่ขาดเรียนเพื่อรับปัญหาที่เกิดขึ้น