ถวายราชสดุดีลูกเสือ

พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือเนื่องในวันวชิราวุธ