ทักษะวิชาการระดับเขต

โรงเรียนบ้านแทรงส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันทักาะวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกาเขต 3