ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์

นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 255817/03/2558