นักเรียนขุขันธ์วิทยา

นักเรียนโรงเรียนบ้านชำแระกลางเข้าร่วมกิจกรรม