นักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจช่วยกันปลูกผักต่างๆ

นักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจช่วยกันปลูกผักต่างๆ หลังจากได้รับเมล็ดพันธุ์ผักจากกรมพัฒนาที่ดิน ได้ลงมือปลูกผักลงในแปลงที่ตนเองรับผิดชอบ เก่งกันทุกคนครับ สู้ สู้ ครับ