ประกาศผลสัมฤทธิ์

<div align='center'><form action='http://a4702.obec.expert/services' method='POST'> <div><input name='idcard' style='text-align:center;' type='text' value='' placeholder='เลขบัตร ปชช. 13 หลัก' /></div> <div><input name='schoolid' type='hidden' value='47020210' required /><button type='submit'>ค้นหา</button></div> </form></div>05-04-2563