ประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน แทนคนเก่าที่หมดวาระไป โดยมีผู้ลงสมัคร 2 คน คือ เด็กชายสราวุธ ยางธิสาร เบอร์ 1 และเด็กหญิงปนิษฐา เมษา เบอร์ 2 ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า เด็กชายสราวุธ ยางธิสาร ได้รับความไว้วางใจจากน้องๆ ให้เป็นประธานนักเรียน12/06/2558