ประชาสัมพันธ์ โครงการ สร้างเสริมการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการฯ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต ไ้ด้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ฯ จัดทำโครงการ \"สร้างเสริมการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำของคนพิการด้วยระบบออนไลน์\" เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิการมีงานทำ และเกิดการจ้างงานคนพิการที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำเว็บไซต์
www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.com เพื่อให้คนพิการ นายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐบันทึกข้อมูล และระบบจะเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคนพิการและสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งแจ้งข้อมูลตำแหน่งงานให้แก่คนพิการ
จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้คนพิการ นายจ้างได้ทราบโดยทั่วกัน