ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2561

15พ.ค.2561โรงเรียนบ้านแทรงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน15-05-2561