ประชุมพุธเช้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมพุธเช้า เพื่อรับฟังข่าวสารจากพุธเช้าข่าว สพฐ และปรึกษาหารือข้อราชการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ปฏิบัตงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓17-10-2562