ประธานชมรมพัฒนามาตรฐานฯ ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย

ในช่วงปิดภาคเรียนใหญ่ของปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 3-8 พ.ค.2558
ดร.ณรงค์ ศิริเมือง นำคณะครูศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย เพื่อนำแนวคิดการพัฒนาด้านการศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการและบริหารการศึกษา