ประวัติโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์

ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
แผนที่บ้านนาไคร้ ทางหลวงแผ่นดินสายมุกดาหาร-ขอนแก่นหมายเลข 2042 ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 97 กิโลเมตร ติดเขตรอยต่อจังหวัดมุกดาหารต่อสุดเขตประเทศลาวด้านทิศตะวันออก ห่าง จ.มุกดาหาร 70 กิโลเมตร
ทิศเหนือ จด วนอุทยานภูผาวัว และ เขตอ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ จด บ้านสวนผึ้ง ต.เหล่าไฮงาม บ้านภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จด บ้านขุมขี้ยาง บ้านคำพอก อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก จด อบต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

บ้านนาไคร้ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยมีนายบุญคำ แพงพุด และ นายผัน เสียงล้ำ ได้อพยพมาอยู่ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มแรก โดยมี คุณตาแดง ศรีบุตตะ คุณตาเผย อัฐนาค คุณตาขวัญ หนองสูง ราษฎรชาวบ้านโคกโก่งได้ออกมาตั้งบ้านเรือนกลุ่มที่สอง มีประชากร 12 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 60 คน และได้ขอจัดตั้งหมู่บ้านไปที่อำเภออย่างถูกต้อง เมื่อปี พ.ศ.2515 ต่อมาได้ ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของเจ้าของที่นาคือ คุณตาไคร้ แพงพุด การเรียกชื่อหมู่บ้านนาไคร้จากบ้านนาตาไคร้ได้กลายมาเป็นบ้านนาไคร้เพราะเรียกชื่อได้ง่ายกว่าต่อมาจึงเรียกชื่อกันว่าบ้านนาไคร้ และ ได้เรียกชื่อนั้นต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ ชาวบ้านได้เลือกตั้งผู้นำชุมชนขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านโดยได้ นายผัน เสียงล้ำ ผู้ที่ออกมาอยู่ก่อนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างเอกฉันท์ และมีการหารือกันเรื่องสถานที่ตั้งโรงเรียน ตั้งวัดเพื่อรองรับการเล่าเรียนของบุตรหลานที่มีความลำบากในการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนแม่(ร.ร.บ้านโคกโก่ง)ที่ห่างไกลมากในขณะนั้น การประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นครั้งคราวชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้าน(นายผัน เสียงล้ำ)จึงได้หาที่สร้างวัดและโรงเรียนขึ้นมาโดยหาพื้นที่ที่เจ้าของที่นาคือคุณตาไคร้ แพงพุด ได้มอบมรดกที่นาให้บุตรชาย คือ คุณลุง บุญคำ แพงพุด บริจาคเป็นที่ตั้งโรงเรียนโคกโก่ง(สาขาบ้านนาไคร้)ขึ้นในปี พ.ศ.2518 และ ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลังขนาด 2 ห้องเรียนราคา 350,000 บาทสร้างเสร็จเมื่อ 16 พฤษภาคม 2523 ขึ้นมา 1 หลังโดยมีครูในกลุ่มบูรพาสัมพันธ์เวียนกันมาสอนให้โดยเปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ป.4 และมีอัตราครูมาประจำการปี2525 คือ นายทองมอญ โพธิ์ภู และปี 2526 ได้มีครูมาอีก 2 อัตราคือ น.ส.ทวีชัย แสบงบาล และ น.ส.ลำเพียร ไชยขันธ์ โดยมีนายกระจ่าง อัฐนาค รักษาการครูใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2540 นายจุฬา ศรีบุตตะ ได้ออกมารักษาการครูใหญ่แทนนายกระจ่าง อัฐนาค ซึ่งย้ายไปร.ร.บ้านโคกโก่งจึงได้ขอแยกโรงเรียนเป็นเอกเทศจากโรงเรียนแม่(ร.ร.บ้านโคกโก่ง) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2540 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียนเสนอผ่าน กปอ.กุฉินารายณ์ และมีนายจำปี โยธารินทร์ หน.ปอ.กุฉินารายณ์และคณะ กปอ.ให้การสนับสนุนลงมติผ่านไปยัง สปจ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายบุญน้อม จำพล กปจ.กาฬสินธุ์ สมัยนั้นให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จจนโดยมีนายชาญชัย วัชระกุล ผอ.ปจ.กาฬสินธุ์ได้เรียกตัวนายจุฬา ศรีบุตตะ ครูรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เข้าไปพบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้โรงเรียนทำเรื่องขอใช้ที่ดินดงด่านแย้ให้ถูกต้อง นายจุฬา ศรีบุตตะ จึงได้ประสานงานกับ จนท.สปก.จังหวัดกาฬสินธุ์(นายสุวุฒิ บานแย้ม) ออกมารังวัดที่ดินให้ได้ แปลงที่ 2137 พื้นที่ 19 ไร่ 0 งาน 91 ตารางวา อนุญาตให้ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และโรงเรียนก็ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นมา
ขอขอบพระคุณผู้มีรายนามต่อไปนี้ที่สนับสนุนให้ได้รับโรงเรียนโคกโก่ง(สาขาบ้านนาไคร้)เป็นเอกเทศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 ดังนี้
1.ฯพณฯ นายชิงชัย มงคลธรรม รมว.กระทรวงศึกษาธิการ(มาดูสถานที่ตั้งร.ร.ด้วยท่านเอง)
2.พณฯ สังข์ทอง ศรีธเรศ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
3.นายจำปี โยธารินทร์ ปัจจุบัน สว.กาฬสินธุ์(อดีตหนปอ.กุฉินารายณ์ พศ.2540)
4.คณะ กปอ.กุฉินารายณ์ สมัยปีพ.ศ.2540
5.นายประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ (อดีตผวจ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2540-2542)
6.นายบุญน้อม จำพล (กปจ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2540) ผอ.ร.ร.นาไคร้ประชาสรรค์ปัจจุบัน
7.นายพร อัฐนาค ครูใหญ่ ร.ร.บ้านโคกโก่ง(ผอ.ร.ร.บ้านโคกโก่ง ปัจจุบัน)
8.นายสีเทือด ไตรยวงษ์ (ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่งกาฬสินธุ์ 2540-2549)ผู้ประสานงาน
9.นายสิงห์ โพธิไสย ข้าราชการบำนาญ กอ.รมน.กระทรวงกลาโหม
10.นายชัยรัตน์ มาประณีต ผวจ.กาฬสินธุ์(พ.ศ.2543ผู้อนุมัติให้ตั้งร.ร.เอกเทศ (16 พฤษภาคม 2543)
11.นายปราโมทย์ วังสะอาด ผอ.ร.ร.นาไคร้พิทยาสรรพ์(พ.ศ.2540)ผู้ให้คำชี้แนะสนับสนุนด้านเอกสาร
12.นายชู เผือกแก้ว นายมุนตรี แพงพุด กรรมการโรงเรียนและพี่น้องชาวบ้านนาไคร้ บ้านโคกโก่งทุกๆคน
13.คุณหมอปัจถวี ศรีกำพล หน.สอ.บ้านนาไคร้ 2540-ปัจจุบัน
14.นางทวีชัย ศรีบุตตะ ครู คศ.2 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์2526-ปัจจุบัน
15.นายจุฬา ศรีบุตตะ ครูคศ.2 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ ผู้ดำเนินการประสานงานและเลขานุการปี พศ.2540-ปัจจุบัน

การก่อตั้งวัดผาสวรรค์
การก่อตั้งวัดผาสวรรค์โดยท่านพระอาจารย์ ประสงค์ แห่งวัดผาสวรรค์ ชื่อ เดิมชื่อวัดภูผาวัว นั้นตั้งอยู่เชิงเขาภูผาวัวก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2532 โดยคุณยายเน เผือกแก้ว และพี่น้องชาวบ้านนาไคร้ได้กราบนิมนต์หลวงปู่ประสงค์ พระอาจารย์วัดบ้านคำโพนทองมาจำวัดที่สำนักสงฆ์บ้านนาไคร้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและได้สร้างศาลาสัจจธรรมจากพี่น้องชาว กทม.นำโดยพระมหาเสนอ สัจจธรรมโม นำผ้าป่ามทอดถวายโดยการประสานงานของนายศิวาวุฒิ ศรีทะรัง ผญบ.คนที่2 สร้างศาลาสัจจธรรมจนแล้วเสร็จมีเจ้าอาวาสประจำดังนี้
1.พระอาจารย์ ประสงค์
2.หลวงตาเคน อัตถกาโม (มรณภาพ)
3.หลวงตาหวล สุจิตโต –ปัจจุบัน

การก่อตั้งสถานีอนามัยบ้านนาไคร้ ปีพศ.2540
โดยคุณหมอ ปัจถวี ศรีกำพล (ผู้ดำเนินการประสานงานในขณะนั้น) ปัจจุบัน หน.สอ.บ้านนาไคร้
การก่อตั้งโรงเรียนมัธยม นาไคร้พิทยาสรรพ์ ปีพ.ศ.2536
โดยนายปราโมทย์ วังสะอาด ผู้ดูแลสาขาร.ร.บัวขาว(สาขาบ้านนาไคร้) ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์

ผู้ใหญ่บ้านนาไคร้คนแรก คือ นายผัน เสียงล้ำ
นายผัน เสียงล้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจนเกษียณอายุราชการปีพ.ศ. 2523-2535 จนถึงปัจจุบันไม่มีอาคารเรียนอื่นใดที่ราชการสร้างให้เนื่องจากขาดงบประมาณดำเนินการ

รายนามผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้
1.นายผัน เสียงล้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2535
2.นายศิวาวุฒิ ศรีทะรัง ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปีพ.ศ. พ.ศ.2536-2537
3.นายสวย ศรีสุภา ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปีพ.ศ. พ.ศ.2538-ปัจจุบัน

รายนามผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้
1.นายชู เผือกแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2537
2.นายกลม มหาอุป ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2548
3.นายทองจันทร์ ชมโยธา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2536
4.นายแสง อุประ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2549

ด้านข้อมูลชุมชน
ปัจจุบัน บ้านนาไคร้ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110ปัจจุบันมี จำนวนหลังคาเรือน 130 หลังคาเรือนประชากร ประมาณ 450 คนอาชีพหลัก ส่วนมากทำนา และเกษตรกร มีรายได้หลักจากการเกษตรกรรม..พอเลี้ยงตัวเองได้
กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนบ้านนาไคร้ มีดังต่อไปนี้
1.กลุ่มเย็บผ้า
2.กลุ่มออมทรัพย์


ภาษาพูด พูดภาษาพื้นเมือง ภาษาผู้ไทย ผู้ไทยกาฬสินธุ์
ประเพณี ยึดถือจารีตประเพณี ฮีต 12 คอง 14 อ.จุฬา ศรีบุตตะ เรียบเรียง 043-890044/07-2378481
E-mail. [email protected]

บุคลากรในโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน
1.นายทองมอญ โพธิ์ภู วุฒิ ค.บ.(2525- 2526 )2.นางทวีชัย ศรีบุตตะ (7 กพ.2526-ปัจจุบัน)3.นายจุฬา ศรีบุตตะ ศศ.ม.(2540 – ปัจจุบัน) 4.นายประสาทศิลป์ สุสาระโพธิ์ คบ.(2545-2547) 5.นางสุปราณี ชมศิริคบ.(2547-2551)6.นายเฉลิม แสนพวง คบ.(2549-2555) 7.นางมิ่งกมล แสนพวง คบ.(18 มีค.2556-ปัจจุบัน)
ผู้บริหารโรงเรียน
1.นายกำจัด คะโยธา (2544-2545) 2.นายสิทธิชัย เขจรไชย(2545-2546) 3.นายบุญน้อม จำพล (2547-2548)4.นายเด็ดดวง ชมศิริ(9 ธค.2549-15มค.2553) 5.นายนพพร พรมแพง(18 มิ.ย 2553-25กค.2554) 6.นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน(13 มค.2555- ปัจจุบัน)


กรรมการสถานศึกษา 9 ท่าน
1.นายลิขิต พงษ์รัชตะ ประธาน กรรมการ
2.นางเสริญ เผือกแก้ว -ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายวัฒนพงษ์ มะอาจเลิศ – ตัวแทนผู้ปกครอง
3. นายถาวร เจียมตัว –องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.นางวันเพ็ญ วิเศษศรี- ตัวแทนชุมชน
5.นางนิลุบล ศรไชย –ตัวแทนศิษย์เก่า
6.นายสวย ศรีสุภา –ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.พระครูกมล ธรรมรังสี -ตัวแทนศาสนา
8.นายจุฬา ศรีบุตตะ -ตัวแทนครู
9.นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน กรรมการและเลขานุการ

วิสัยทัศน์*
เอกลักษณ์*เด่นเทคโนโลโลยี ดีคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง
อัตตลักษณ์*มารยาทงามน้อมนำวิถีพุทธ
ด้านนักเรียน(สุขภาพ คุณธรรม การออมทรัพย์
ด้านครู ส่งเสริมการอบรม ให้มีความรู้อยู่เสมอ
โครงการพิเศษ* อบรมธรรมะ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านชุมชน*ร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนชนชุมชนด้วยดี

09/07/2558