ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์อย่างเข้ม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น. มีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นางสาวพัชรี แก้วมงคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยนายอัมพร ครองกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสรรค์ชัญ อุตอามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ห้องประกันคุณภาพการศึกษา02/12/2557