ปรับปรุงภูมิทัศน์

ชมภาพกิจกรรมนักเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้โรงเรียนสวยงาม