ภาพการมอบทุนกสศ.

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ภาพการมอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)ของโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีแก่นักเรียนโดยประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน,คุณครูประจำชั้น,นักเรียนที่ได้รับทุน,ผู้ปกครองนักเรียนครับ22-10-2020 23:23:07