ภาพบรรยากาศการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพบรรยากาศการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น