มอบทุนนักเรียนยากจน

โรงเรียนบ้านแทรงมอบทุนนักเรียนภาคเรียนที่ 2