มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านหนองตลาด

โรงเรียนบ้านหนองตลาด ได้รับ มอบสื่อการเรียนการสอน เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอน้ิกส์ จาก คุณครูบุญเยี่ยม ที่ได้มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านหนองตลาด