มารู้จัก SEEDS

SEEDS เชิญชวนมาจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการจัดการศึกษาที่สะท้อนถึงแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ความสำคัญกับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้เรียนทุกคนและสามารถบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามรายละเอียดดังรูป04-07-2023 15:11:17