รร.ดล.เตรียมงานวันเด็ก

คณะครู นักเรียน รร.ดล.ช่วยกันจัดสถานที่เพื่อเตรียมงาน วันเด็ก