รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ มหิงสาสายสืบ

17 - 18 กันยายน 2558 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานสัมมนาและพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โครงการมหิงสาสายสืบ ณ โรงแรมวังรี ริสอร์ท จ.นครนายก20/09/2558