รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาฯ

หรรษกานต์ ภาโนมัย. (2557). รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์. พระนครศรีอยุธยา: โรงเรียน
วัดสว่างอารมณ์.

บทคัดย่อ
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 23 คน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีจำนวน 6 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ทบทวนการคูณ เล่มที่ 2 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก เล่มที่ 3 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลัก เล่มที่ 4 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสี่หลัก เล่มที่ 5 การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก และเล่มที่ 6 โจทย์ปัญหาการคูณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของนวัตกรรม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t–test
แบบ Dependent ผลการพัฒนาสรุปได้ว่า
1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) เล่มที่ 1–6 เท่ากับ 84.44/84.35, 84.02/83.91, 83.59/83.04, 83.52/83.48, 82.73/82.61 และ 82.02/81.30 ตามลำดับ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณหลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยในแต่ละข้อ นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 รายการ และพอใจในระดับมาก จำนวน 10 รายการ14/08/2558