ร่วมงานอาเซียน สพป.นครราชสีมา เขต 4

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลุง ร่วมกิจกรรมงานอาเซียน ของสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 255723/08/2557