วัยเรียนวัยใส

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมกับอบต.ห้วยสำราญจัดอบรมวัยเรียนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านแทรง