ศพอ.สัมพันธ์

5/7/2562 ศพอ.ทั้งจังหวัดสุรินทร์ร่วมจัดงาน ณ วัดสุวรรณวิจิตร