สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนบ้านแทรงจัดกิจกรรมลูกเสือ