สอบประเมินการเขียนการอ่าน.....ป.1-6

สอบประเมินการเขียนการอ่าน.....ป.1-6..เพื่อวัดผลประเมินผล....การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน