สัปดาห์สุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

-เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
-คณะลูกเสือร่วมเดินขบวนพาเรดวันต่อต้านยาเสะติดโลก ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
-กิจกรรมวันสุนทรภู่