อบรมจัดกิจกรรม

วิทยกรจากหมู่บ้านมาให้ความรู้เสริมทักษะอาชีพนักเรียน