อบรมส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2558 ครูวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี และครูพัชรี แก้วมงคล ได้ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 4 ณ สีดา รีสอร์ท นครนายก จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทำให้ครูที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความสนุกสนาน เพื่อนำมาพัฒนานักเรียนต่อไป23/05/2558