อาคารสถานที่

โรงเรียนปิดเทอมการพัฒนาโรงเรียนยังดำเนินต่อไปเพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านแทรง