อาหารกลางวัน

คณะครูนักเรียน ทานข้าวอาหารกลางวัน อย่างมีความสุข เพื่อ เสริมพละกำลังในกิจกรรมการเรียนการสอนในภาค บ่าย