เกี่ยวข้าวโรงเรียน

7 พฤศจิกายน 2561 คณะครูผู้สอนนักเรียนชั้น ม.1- 3 โรงเรียนกำหนดให้ นักเรียนทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เก็บเกี่ยวข้าว นาโรงเรียน