เก็บตกกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนกลับบ้าน

โรงเรียนบ้านเริงรมย์