เก็บตกกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า

โรงเรียนบ้านเริงรมย์