เก็บตกคุณครูอนุบาลโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจศึกษาดูงานการจัดการเรียนรูชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านทะลอก

เก็บตกคุณครูอนุบาลโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจศึกษาดูงานการจัดการเรียนรูชั้นอนุบาลของโรงเรียนบ้านทะลอกเพื่อปรับใช้25-04-2562