เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ในวันที่ 23-24 มกราคม 2557
ณ โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง)
หมู่ที่ 10 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรม ปี 2556 ดังนี้
1.โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
2.โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
3.โรงเรียนคำเม็กวิทยา
4.โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี
5.โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา
6.โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา(สาขาหนองหญ้าปล้อง)22/01/2557