เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - ยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทองได้พา ลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตสามชุก ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนได้ทั้งความสนุก ความรู้ และระเบียบวินัย ไปใช้ในการดำรงชีวิตค่ะ