เตรียมสถานที่ก่อนเปิดเรียน

ครู นักเรียนช่วยกันปรับสภาพแวดล้อม