เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนวัดดอนประดู่เปิดเตรียมความพร้อม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดดอนประดู่ทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อย่างเป็นทางการโดยคณะครูและนักเรียนร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดและร่วมสร้างภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น น่าเรียนรู้ต่อไป